Lyrics for “U briganti Musolinu”

“U briganti Musolinu” (Il brigante Musolino / the brigand Musolino)
musica e testo (c) 2016 Farmboy (Antonio Bonifati)
distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0
music and lyrics (c) 2016 Farmboy (Antonio Bonifati)
distributed under the license CC BY-NC-SA 4.0
——————————————————————–

Si ringrazia il Prof. Luciano Mallamaci, nativo di Reggio Calabria
per l’aiuto col dialetto reggino.
I’d like to thank Prof. Luciano Mallamaci from Reggio Calabria for his
help with the local dialect.

Sugnu u briganti Musolinu (I am the brigand Musolino)
Sugnu u re ru Sprumunti (I am the king of the Aspromonte)

Sugnu u primi ill’omini d’unuri (I am the first amongst the men of honour)
robbu a tutti quanti i ricchi ‘gnuri
(I steal from all the rich gentlemen)

Haju ‘na lupara a pallettuni (I’ve got a wolf-shot and pellets)
e nu cuteddu ‘nte cazuni (and a knife in my trousers)

Non mi schiantu ru Statu (I don’t fear the government)
e mancu ‘ra notti fridda e scura (not even the cold dark night)

Fazzu giustizia a modu meu (I do justice my way)
si non c’è u statu, ci su jeu,
(if the State is missing, I am here)

Latri, bastasi e ‘mbrugghjuni (Thieves, scoundrels, swindlers)
chi ndi cumandunu i me cugghjuni (here assholes rule us)

Politicanti corrotti e ‘nfamuni (Corrupt politicians and villains)
jeu vi pigghju tutti a puntatuni (I will shoot you all with my pellets)

Picchistu mi voli beni a genti onesta
(This is why honest people love me)
chi comi viri mi faci na festa (they give me a hearty welcome)

Comi si scialaru ‘ddu jornu (How happy the jury was)
ch’i giurati mi cundannaru (that day when they sentenced me)

(x2)
Ma si pi’ casu a lu paisu tornu (But if by change I get back to town)
chidd’occhi chi arridiru ciangirannu
(those eyes that laughed will cry)

Advertisements